Zen Biotech ได้รับรองมาตรฐาน GMP PIC/S ชูมาตรฐานการผลิตที่ดีที่สุดเทียบเท่าโรงงานผลิตยา

Zen Biotech ได้รับรองมาตรฐาน GMP PIC/S ชูมาตรฐานการผลิตที่ดีที่สุดเทียบเท่าโรงงานผลิตยา

Zen Biotech ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) หรือสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาตามกฎหมาย Swiss Code of Civil Law เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงาน ทำการตรวจสอบตรวจการสถานที่ผลิตหรือกระจายสินค้าเป็นไปตามกฎและระเบียบ และ เพื่อพัฒนามาตรฐานทางวิชาการของการตรวจสอบการผลิตและการทดสอบห้องปฏิบัติการ ให้มีความเข้มข้นและมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับการผลิตยา  เทียบเท่า มาตรฐานอเมริกา

มาตรฐาน GMP PIC/S มาตรฐานการผลิตขั้นสูงที่ปลอดภัยเท่าการผลิตยา

เซน ไบโอเทค ได้พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเหนือใคร!

GMP PIC/S ให้ความสำคัญและเข้มงวดโดยเฉพาะ

  1. การทบทวนคุณภาพสินค้า (Product Quality Review)

  2. การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในการดำเนินการผลิต

  3. การควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิต

  4. การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)

  5. การตรวจสอบตนเอง (Self Inspection)

  6. สภาวะในการผลิตที่ปราศจากเชื้อ

 

โรงงานอาหารเสริม เซน ไบโอเทค ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเรา เซน ไบโอเทค จะไม่หยุดพัฒนา พร้อมรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่าน ติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อได้ที่นี่