ZEN Innovation ลงนาม MOU ระหว่าง มทร.ธัญบุรี สนับสนุนแปรรูปสมุนไพร

ZEN Innovation ลงนาม MOU ระหว่าง มทร.ธัญบุรี สนับสนุนแปรรูปสมุนไพร

Zen Innovation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ผนึกกำลังร่วมกัน จัดทำลงนาม MOU โครงการส่งเสริม สนับสนุนผลิต และแปรรูปสมุนไพร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของการร่วมมือกันครั้งนี้ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

  1. เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ คิดค้น ปลูก และสารสกัดจากต้นกัญชง กัญชา และสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านยา อาหาร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม และผลิตภัณฑ์อุปโภคหรือบริโภคอื่น

  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก สกัด และแปรรูป ดอก ใบ กิ่ง ก้าน ราก เมล็ดพันธุ์ ต้น และ ผลผลิตอื่น ๆ จาก กัญชา กัญชงและ/หรือสมุนไพรอื่น อันเป็นพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์หรือประโยชน์อื่นๆ ตามแนวทางและขอบเขตของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากโครงการที่ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงการแพทย์ วิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ ภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

  4. เพื่อสนับสนุนและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือเชิงวิชาการ โดยบริษัทกับมหาวิทยาลัยสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในตำแหน่งที่ทางบริษัทมีความต้องการเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทและการเข้าฝังตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการของบุคลากรสายวิชาการ โดยผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  5. ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านคำปรึกษาทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฯ และโครงการนี้ ทั้งนี้ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมดวร หรือเห็นชอบร่วมกันในอนาคต

ก้าวที่สำคัญของ Zen innovation และ มทร.ธัญบุรี

ด้วยความร่วมมือกันของทั้ง Zen innovation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มั่นใจได้ว่าจะเป็นการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อใช้ในเชิงบริโภค อุปโภค ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการเปิดโอกาสการได้ใช้นวัตกรรมของ Zen innovation เครื่องวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสบการณ์ให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรในอนาคตอย่างแน่นอน

 

โรงงานอาหารเสริม เซน ไบโอเทค ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเรา เซน ไบโอเทค จะไม่หยุดพัฒนา พร้อมกับรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่าน ติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อได้ที่นี่